حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

استخدامی وزارت بهداشت

کاربر:

1401/07/04
اینجانب در استخدامی سال1399 وزارت بهداشت رد شدم(عدم تعلق امتیاز کرونا) و در حالی که مطابق دستورالعمل وزارت بهداشت باید به من امتیاز کرونا تعلق میگرفت در ادامه با شکایت به دیوان عدالت بعد از یکسال رای دیوان صادر شده که در خط انتهای رای نوشته شده بنابراین شکایت شاکی را بدین جهت وارد تشخیص و مستندا به مواد 10 و 63 قانون تشکیلات و ایین دادرسی دیوان عدالت اداری حکم به ورود آن صادر و اعلام می نماید. ممنون میشوم تفسیر این رای را که آیا به نفع من رای صادر شده؟

پاسخ ها

اطلاعات کاربری

پاسخ