حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

تابعیت

کاربر:

1399/03/10
تابعیت چیست ؟

پاسخ ها

مشاور

15:42 - 1399/03/10
تابعیت یعنی شخص از نظر سیاسی و احوال شخصیه تابع دولت متبوع خودش است که تابعیت به دو صورت خاک و خون است .