حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

تابعیت

کاربر:

1399/03/10
قراردادهای بین المللی بین دو کشور تابع کدام طرف است ؟

پاسخ ها

مشاور

15:47 - 1399/03/10
قراردادهای هایی ک در عرصه بین المللی بین دو کشور مختلف منعقد می شود دارای قوانین بین المللی هستند یعنی قراردادی که تنظیم میشود براساس رویه و عرف بین المللی است و براساس توافق طرفینی که مخالف قوانین آمره نباشد توافق می کنند .