حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

تابعیت

کاربر:

1399/03/10
چگونه قراردادهای بین المللی انجام می شود ؟

پاسخ ها

مشاور

15:43 - 1399/03/10
قراردادهای بین المللی به طوری است که طرفین تابع دو کشور متفاوت و یا شخصیت حقوقی تابع کشور های متفاوت هستند که طرفین براساس یک پیش توافق پیش نویس به توافق میرسند و براساس مفاد آن قرارداد اصلی را تنظیم می کنند .