حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

ساخت و ساز در حریم دریا

کاربر: ناشناس

1400/07/06
با سلام و احترام یک خانه به مساحت 200 متر در نزدیکی حریم دریا وجود دارد که این زمین 200 متری به دو قطعه 100 متری تقسیم شده و ساخته شده است و در واقع مالکیت آن به صورت مشاعی و هم اکنون دارای کاربری مسکونی است. یکی از قطعات (ساختمان¬¬ها) رو به دریا و یکی دیگر پشت به دریا است. دو سؤا¬ل دارم: 1) اگر اشتباه نکنم حریم مجاز دریا (برای ساخت و ساز) 60 متر است حال اگر این ساختمان در حریم دریا واقع شده باشد و قانون حریم رعایت نشده باشد؛ به عبارت دیگر خانه رو به دریا در فاصله کمتر از 60 متر باشد و به دریا (ساحل دریا) نزدیک¬تر باشد آیا شهرداری، نهاد قضایی و... وقتی بخواهند خانه را تخریب کنند کل دو ساختمان مشاعی را تخریب می¬کنند و یا فقط آن ساختمانی که رو به دریا است و حریم را رعایت نکرده است؟ زیرا ساختمان پشت به دریا بیشتر از 60 متر از دریا فاصله دارد؟ 2) اگر خانۀ رو به دریا در فاصله 40 متری دریا باشد و فقط بیست متر حدفاصل (60 متر) مذکور را رعایت نکرده باشد آیا فقط در حکم تخریب نهاد مذکور برای تخریب 20 متر را تخریب می¬کند و یا کل ساختمان را تخریب می¬کند؟ در مجموع فارغ از مشاعی¬بودن، اگر خانه¬ای شرایط پرسش دوم را داشته باشد، به عبارت دیگر فقط چندمتر حدفاصل حریم را رعایت نکرده باشد کل ساختمان تخریب می¬شود و یا همان متراژی که تخلف شده است؟ با احترام مجدد

پاسخ ها

اطلاعات کاربری

پاسخ