حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

ملکی

کاربر: ناشناس

1401/01/20
به استحضار  می رساند بنده صاحب ملکی می باشم که تعداد 2قطعه زمین همجوار ملک بنده بحر غربی به عرض 60سانتیمترجمعا به متراژ 10متر که در طرح تعریض معابر باقیمانده دو پلاک ثبتی بوده وبحر شمالی نیز 4متر شارع مترک می باشد که بنا به اظهار شهرداری متعلق به شهرداری بوده  که بنده به واسطه الحاق آنها به ملک خودم اقدام به خرید آن از شهرداری نمودم ولی با توجه به قیمت نامتعارف شهرداری توانایی خرید آن را نداشته واز خرید آن منصرف شدم علی ایحال در صورت انصراف بنده از خرید زمین متعلق به شهرداری آیا بنده می توانم در صورت بازسازی و یا زمان اخذ جواز ساخت ، شهرداری می تواند از سمتی که 2پلاک ثبتی متعلق به او می باشد ممانعت بعمل آورده و مانع ایجاد درب ورودی ، پارکینگ و پنجره شود یا خیر؟ چرا که ملک متعلق به شهرداری به تنهایی قابل استفاده نبوده و به جزء ملک بنده به درد کسی نمیخورد حتی برای خود شهرداری بکار نمی آید؟ یعنی به صورت تحمیلی ملکش را به بنده بفروشد تا امکان استفاده از ان سمت را به بنده بدهد آیا بنده با عنوان رفع ممانعت از حق میتوانم شکایت کنم به کدام مرجع باید شکایت کنم آیا میتوان به دیوان عدالت اداری شکایت کرد

پاسخ ها

اطلاعات کاربری

پاسخ