حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

ملکی

کاربر: ناشناس

1402/08/26
سلام ودرود، در دعوی تصرف عدوانی حقوقی سبق تصرف بنده وعدوانی بودن تصرفات شهرداری تایید وشهرداری دردادگاه بدوی محکوم شده است، شهرداری در تجدید نظر خواهی به ماده۱۶۳ قانون آیین دادرسی مدنی استناد نموده وگفته ایشان یعنی بنده قبلاًدعوی اثبات مالکیت مطرح نموده حق طرح دعوی تصرف عدوانی ندارد درصورتی که((دعوی اثبات مالکیت منجر به صدور قرار عدم استماع دعوی گردیده))نظر تون در مورد تجدید نظر خواهی شهرداری چیست؟؟؟خیلی ممنون

پاسخ ها

اطلاعات کاربری

پاسخ