حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

ملک

کاربر:

1399/03/10
قولنامه را می توان فسخ کرد ؟

پاسخ ها

مشاور

15:51 - 1399/03/10
قولنامه براساس توافق طرفین یعنی فروشنده و خریدار توافق میشود برای یک موضوع معین و یکسری حقوق برای طرفین در نظر گرفته می شود حق فسخ و یا خیارات البته ممکن این حق از یک طرف یا طرفین سلب شود اما اگر این حقوق سلب نشود براساس یکسری شرایط می شود از آن استفاده کنند.