حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

ملک

کاربر:

1399/03/10
چگونه قرارداد ملکی تنظیم می شود ؟

پاسخ ها

مشاور

15:50 - 1399/03/10
قرار دادهای ملکی اعم از مسکونی و تجاری به صورت عرف اول به صورت مبایعه نامه بین طرفین در محل املاک تنظیم می شود و طبق توافقی که طرفین انجام میدهند در چند مرحله ثمن پرداخت می شود و ملک تسلیم می شود و یکسری حقوق و تعهد به طرفین تعلق می گیرد .