حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

مهریه

کاربر:

1399/03/08
چگونه مهریه به زوجه تعلق نمی گیرد؟

پاسخ ها

مشاور

13:12 - 1399/03/08
مهریه از دیگر اثار عثد نکاح است که برای زوجه عندالمطالبه است وهمیشه مهریه به زوجه تعلق میگیرد در هر شرایطی و زوج به هر دلیلی نمی تواند از پزداخت آن امتناع کند.