حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

تابعیت

کاربر:

1399/03/10
فرزندی که پدر افغان و مادر ایرانی داشته باشد تکلیف تابعیت چگونه می شود ؟

پاسخ ها

مشاور

15:46 - 1399/03/10
براساس مصوبه جدید مادرانی که تابعیت ایرانی دارند می توانند برای فرزندان خود تابعیت ایرانی بگیرند و این جز قوانین جدید تابعیت در ایران است.