حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

سند

کاربر:

1400/02/26
سند مقدم الصدور وموخر الصدور چیست؟ اولین سند را مقدم آخرین سند یا دومین سند را موخر الصدور مینامند

پاسخ ها