حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

مزاحمت

کاربر:

1399/03/08
آیا مزاحمت از طریق فضای مجازی قابل پیگیری است ؟

پاسخ ها

مشاور

13:08 - 1399/03/08
مزاحمت از طریق فضای مجازی هم قابل پیگیری است و از طریق پلیس فتا میتوان رسیدگی کرد و وقتی که محرز شودجرم مزاحمت برای مجرم مجازات در نظر گرفته می شود.