حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

صلح عمری

کاربر: ناشناس

1401/08/18
آیا ملکی که به همسر صیغه ای قولنامه شده با شرط عدم فروش تا زمان زنده بودن فروشنده قابل هبه یا اجاره می باسد؟

پاسخ ها

اطلاعات کاربری

پاسخ