حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

فروش مال غیر

کاربر:

1399/03/10
فروختن مال دیگری چگونه است ؟

پاسخ ها

مشاور

15:54 - 1399/03/10
وقتی شخصی مال منقول یا غیر منقول که متعلق به دیگری است به فروش میرساند عنوان مجرمانه فروش مال غیر است که جرم است و پیگیری کیفری دارد در مراجع قضایی مربوطه