حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

ارث

کاربر:

1399/03/08
آیا شخص می تواند ورثه خود را از ارث محروم کند ؟

پاسخ ها

مشاور

13:05 - 1399/03/08
اشخاص نمی توانند ورثه خود را از ارث محروم کنند و این دیدگاه اشتباهی است براساس نا اگاهی افراد از احوال شخصیه است .