حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

تابعیت

کاربر:

1399/03/10
اگر فرزندی خارج از ایران متولد شود تابعیت چگونه است ؟

پاسخ ها

مشاور

15:44 - 1399/03/10
بحث متولد شدن فرزند در هر کشور بستگی به قانون متبوع آن کشور دارد یعنی باید براساس قانون هر کشور بستگی دارد که قاعده خون و یا قاعده خاک را قبول دارند و بستگی به کشور مربوطه دارند.