حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

نفقه

کاربر:

1399/03/08
چرا مرد باید نفقه بپردازد؟

پاسخ ها

مشاور

13:11 - 1399/03/08
در قانون ایران عقد نکاح دارای اثراتی است و نفقه اثار مالی عقد نکاح در ایام زوجیت است و وظیفه مرد است که تمام مخارج زندگی مثل خوراک ، پوشاک ، مسکن مناسب و هزینه های درمانی است و در مقابل زوجه هم باید در ایام زوجیت تمکین کند.