حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

ملک

کاربر:

1399/03/10
گرفتن سند رسمی به چه صورت است ؟

پاسخ ها

مشاور

15:52 - 1399/03/10
اگر ملک تجاری یا غیر تجاری دارای قولنامه بین طرفین باشد می تواند به وسیله قولنامه سند رسمی را اخذ کرد و اگر ملکی مشاع است و سند مادر دارد میتوان سند رسمی و گرفت از روی مدارک مثل قولنتامه