حقوقی

دسته بندی

خانواده

دسته بندی

ملکی

دسته بندی

کیفری

دسته بندی

چک

کاربر:

1399/03/08
چگونه چک را از بعد کیفری پیگیری کنیم ؟

پاسخ ها

مشاور

13:03 - 1399/03/08
برای اینکه چک ازطریق کیفری اقدام شود مهلتی مقرر شده در مرحله اول چک را در تاریخ روز برگشت بزند و گواهی عدم پرداخت دریافت کند و در مهلت شش ماه به مراجع کیفری برای شکایت رجوع کند.